Зимняя экзаменационная сессия у студентов, обучающихся с применением ДОТ

Зимняя экзаменационная сессия у студентов, обучающихся с применением ДОТ

от Наталья Витальевна Божевольная -
Количество ответов: 0

Құрметті қашықтықтан оқыту бөлімінің студенттері!

Уважаемые студенты дистанционного отделения! 

Жақында қысқы сессия басталады. Қашықтықтан білім беру технологиясында (ҚOT) оқитын студенттерге арналған сессия режимі курсқа байланысты:

1 курс ҚОТ - барлық емтихандар дәстүрлі режимде, университеттің аудиторияларында өтеді (20.12.2021 - 31.12.2021);
2 және 3 курстары ҚОТ – емтихандар қашықтықтан өткізіледі (13.12.2021 - 31.12.2021), тек Қазақстанның қазіргі заман тарихы пәні бойынша мемлекеттік емтихан болғандықтан университеттің аудиториясында дәстүрлі режимде өтеді.

Moodle жүйесінің негізгі бетінде Студенту !!! Сессия. Прокторинг бөліміне біз қашықтықтан оқитын студенттерге қажет ағымдағы сессия бойынша презентациялар мен нұсқауларды жүктейміз.
Оқытушыларға арналған әдістемелер Преподавателю бөлімінде – Инструкции по внутрисеместровой и промежуточной аттестации

*****************

Скоро начинается зимняя сессия. Режим сессии у студентов, обучающихся по дистанционной образовательной технологии (ДОТ) зависит от курса:

1 курс ДОТ  - все экзамены проводятся в традиционном режиме, в аудиториях университета с 20.12.2021 по 31.12.2021;

2 и 3 курс ДОТ - экзамены проводятся в дистанционном режиме с 13.12.2021 по 31.12.2021, за исключением государственного экзамена по Современной истории Казахстана, который проводится в традиционном режиме в аудитории университета.

На главной странице Moodle разделе Студенту - !!!Сессии.Прокторинг мы размещаем презентации и инструкции по текущей сессии, необходимые для студентов дистанционного отделения. Инструкции для преподавателей размещены в разделе Преподавателю – Инструкции по внутрисеместровой и промежуточной аттестации.