Новости сайта

Начало весенней учебно-экзаменационной сессии_2ТПО_Юридический факультет

 
Изображение пользователя Гульзайра Каршигаевна Иманкулова (ОДОТ)
Начало весенней учебно-экзаменационной сессии_2ТПО_Юридический факультет
 

Құрметті  заң факультетінің 2-ші курс ТКБ базасындағы студенттері!

Уважаемые студенты 2 курса на базе ТПО юридического факультета !

06.03.2017  бастап сіздерде оқу үдерісінің кестесіне  сай оқу- емтихан сессиясы басталады. Барлық тапсырмаларды орындап сайтқа тапсыратын соңғы күн 08.03.2017 сағат 23:55.

06.03.2017 – 10.03.2017 аралығында 5 семестр пәндері бойынша бекіту сабақтары өткізіледі.

 

Аттестация - 10.03.2017, Емтихандар –13.03.2017 – 17.03.2017 аралығында өткізіледі.

Ескерту:

1) Курстық жұмыс міндетті түрде қағаз күйінде тапсырылып және қорғалуы керек.  Егер студент курстық жұмысты электронды түрде сайтқа тапсырып , бірақ кафедрада қорғамаса, онда баға қойылмайды. Бұл пән бойынша студент емтиханға жіберілмейді.

2) Академиялық қарыз пәндері бойынша тапсырмаларды қайтадан орындап, оқытушыға тексеруге сайтқа қайтадан жіберу керек.

*****************

С 06.03.2017 согласно графику  учебного процесса у вас начинается учебно-экзаменационная сессия.  Доступ на сайт для размещения файлов с выполненными заданиями закрывается 08.03.2017 в 23 часа 55минут.

Установочные занятия по дисциплинам 5  семестра - с 06.03.2017 по 10.03.2017;

 

Аттестация - 10.03.2017, Экзамены – с 13.03.2017 по 17.03.2017 г.

Напоминаем:

1) Курсовая работа обязательно должна быть распечатана и защищена. Если студент сдал курсовую работу в электроном виде на сайт, но не защитил ее на кафедре, оценка не выставляется, студент к экзамену по дисциплине не допускается.

2) Задания по дисциплинам академической задолженности должны быть выполнены заново и отправлены на сайт преподавателю для оценки.

5 семестр  бекіту дәрістер кестесі  /Расписание  Установочных лекций на 5 семестр _ 2 курс ТПО

4 семестр пәндері бойынша емтихан кестесі / Расписание экзаменов по дисциплинам 4 семестра_ 2 курсТПО

Академиялық қарыз бойынша емтихан кестесі  / Расписание экзаменов академ. задолженностей:    2ТПО