Новости сайта

Начало сессии у 2 и 3 курсов_Экономический

 
Изображение пользователя Наталья Витальевна Божевольная
Начало сессии у 2 и 3 курсов_Экономический
от Наталья Витальевна Божевольная - Понедельник, 22 Февраль 2016, 12:09
 

Құрметті экономика факультетінің 2-ші, 3-ші  курс студенттері!

Уважаемые студенты 2 и 3 курсов экономического факультета!

22.02.2016  бастап сіздерде оқу үдерісінің кестесіне  сай оқу- емтихан сессиясы басталады. Барлық тапсырмаларды орындап сайтқа тапсыратын соңғы күн 24.02.2016 сағат 23:55.

22.02.2016 – 27.02.2016 аралығында 5 семестр (2 курс ТҚБ)  пәндері  (2 курс ТҚБ)  бойынша бекіту сабақтары өткізіледі.

Аттестация - 26.02.2016, Емтихандар –с 29.02.2016 по 05.03.2016  аралығында өткізіледі.

Ескерту:

1) Курстық жұмыс міндетті түрде қағаз күйінде тапсырылып және қорғалуы керек.  Егер студент курстық жұмысты электронды түрде сайтқа тапсырып , бірақ кафедрада қорғамаса, онда баға қойылмайды. Бұл пән бойынша студент емтиханға жіберілмейді.

2) Академиялық қарыз пәндері бойынша тапсырмаларды қайтадан орындап, оқытушыға тексеруге сайтқа қайтадан жіберу керек.

*****************

С 22.02.2016 согласно графику  учебного процесса у вас начинается учебно-экзаменационная сессия.  Доступ на сайт для размещения файлов с выполненными заданиями закрывается 24.02.2016 в 23 часа 55 минут.

Установочные занятия по дисциплинам 5 семестра (2 курс ТПО) - с 22.02.2016 по 27.02.2016;

Аттестация - 26.02.2016, Экзамены – с 29.02.2016 по 05.03.2016 г.

Напоминаем:

1) Курсовая работа обязательно должна быть распечатана и защищена. Если студент сдал курсовую работу в электроном виде на сайт, но не защитил ее на кафедре, оценка не выставляется, студент к экзамену по дисциплине не допускается.

2) Задания по дисциплинам академической задолженности должны быть выполнены заново и отправлены на сайт преподавателю для оценки.

Курстық жұмыстар (4 семестр)  мен  бекіту дәрістер кестесі (5 семестр)  /Расписание Защиты курсовых работ (4 семестр) и  Установочных лекций на 5 семестр _ 2 курс на базе ТПО

Курстық жұмыстар (4 семестр)/Расписание защиты курсовых работ(4 семестр)_2 курс на базе ВО

4 семестр пәндері бойынша емтихан кестесі / Расписание экзаменов по дисциплинам 4 семестра_ 2 курс на базе ВО и ТПО 

6 семестр пәндері бойынша емтихан кестесі / Расписание экзаменов по дисциплинам 6 семестра_ 3 курс ТПО

Академиялық қарыз бойынша емтихан кестесі  / Расписание экзаменов академ. задолженностей:   2ТПО,  3ТПО