Новости сайта

Начало осенней учебно-экзаменационной сессии на 1 курсе

 
Изображение пользователя Толкын Раисовна  Калбаева
Начало осенней учебно-экзаменационной сессии на 1 курсе
от Толкын Раисовна Калбаева - Вторник, 24 Ноябрь 2015, 10:57
 

Құрметті тарих және құқық факультетінің 1-ші курс студенттері!

Уважаемые студенты 1 курса факультета истории и права!

30.11.2015  бастап сіздерде оқу үдерісінің кестесіне  сай оқу- емтихан сессиясы басталады. Барлық тапсырмаларды орындап сайтқа тапсыратын соңғы күн 2.12.2015 сағат 23:55.

30.11.2015 – 5.12.2015 аралығында  2 семестр пәндері бойынша бекіту сабақтары өткізіледі.

30.11.2015 – 3.12.2015 аралығында курстық жұмысты қорғау.

Аттестация - 4.12.2015, Емтихандар –7.12.2015 – 12.12.2015 аралығында өткізіледі.

Ескерту:

1) Курстық жұмыс міндетті түрде қағаз күйінде тапсырылып және қорғалуы керек.  Егер студент курстық жұмысты электронды түрде сайтқа тапсырып , бірақ кафедрада қорғамаса, онда баға қойылмайды. Бұл пән бойынша студент емтиханға жіберілмейді.

*****************

С 30.11.2015 согласно графику  учебного процесса у вас начинается учебно-экзаменационная сессия.  Доступ на сайт для размещения файлов с выполненными заданиями закрывается 2.12.2015 в 23 часа 55минут.

Установочные занятия по дисциплинам 2 семестра - с 30.11.2015 по 5.12.2015;

Защита курсовых работ  - с 30.11.2015 по 3.12.2015,

Аттестация - 4.12.2015, Экзамены – с 7.12.2015 по 12.12.2015 г.

Напоминаем:

1) Курсовая работа обязательно должна быть распечатана и защищена. Если студент сдал курсовую работу в электроном виде на сайт, но не защитил ее на кафедре, оценка не выставляется, студент к экзамену по дисциплине не допускается.

Курстық жұмыстар (1 семестр)  мен  бекіту дәрістер кестесі (2 семестр)  /Расписание Защиты курсовых работ (1 семестр) и  Установочных лекций на 2 семестр _ 1ВО

Курстық жұмыстар (1 семестр)  мен  бекіту дәрістер кестесі (2 семестр)  /Расписание Защиты курсовых работ (1 семестр) и  Установочных лекций на 2 семестр _ 1ТПО

1 семестр пәндері бойынша емтихан кестесі / Расписание экзаменов по дисциплинам 1 семестра_ 1ВО

1 семестр пәндері бойынша емтихан кестесі / Расписание экзаменов по дисциплинам 1 семестра_ 1ТПО